Obchodní podmínky

Martin Poláček
se sídlem Závoří 3012/21, Ostrava 70030
identifikační číslo: 01643339
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese https://www.laskuj.cz

Ve smyslu § 1811 obč. zákoníku vzniká prodávajícímu povinnost před uzavřením smlouvy nebo před tím, než zájemce o produkty učiní závaznou nabídku, sdělit:

 1. Informace o prodávajícím, kontaktní údaj
 2. Označení zboží
 3. Cenu zboží včetně všech daní a poplatků
 4. Způsob platby, způsob dodání, náklady na dodání
 5. Údaje o právech vznikajících z vadného plnění a podmínky ukončení závazku
 6. Informace o ochraně osobních údajů

Veškeré tyto informace, jakož i další ustanovení, jsou uvedeny dále v obchodních podmínkách prodávajícího. Tyto podmínky jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené prodávajícím na vybraný produkt:

Ad 1. 
OBECNÁ USTANOVENÍ, INFORMACE O PRODÁVAJÍCÍM

 1. Tyto obchodní podmínky platí pro prodej produktů na dálku prostřednictvím prostředků komunikace přes rozhraní webových stránek prodávajícího, kterým je fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku:
 2. Martin Poláček se sídlem Závoří 3012/21, Ostrava 70030; identifikační číslo: 01643339; kontaktní email: info@laskuj.cz

Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

 1. Je-li smluvní stranou spotřebitel (jiná osoba než podnikatel, který činí objednávku v rámci své podnikatelské činnosti), řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami také občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).
 2. Tyto obchodní podmínky jsou uvedeny na webových stránkách prodávajícího a platí pro prodej produktů prodávajícího na webových stránkách: https://www.laskuj.cz

Ad 2
UŽIVATELSKÝ ÚČET

 1. Na základě registrace kupujícího provedené na webu může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“), upravovat osobní údaje, měnit heslo k účtu, zobrazovat objednávky a sledovat jejich stav.
 2. Při registraci na webu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat.
 3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
 4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
 6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení poskytovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

Ad 3
OZNAČENÍ PRODUKTU, OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 1. Označení produktu (zboží), popis jeho hlavních vlastností a cena, včetně informace o tom, zda je cena s DPH či bez DPH,  je uvedeno na vybraném webovém rozhraní prodávajícího. Cena je dále vždy uvedena i na objednávkovém formuláři. Nabídka prodeje zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována na webovém rozhraní.
 2. Prodejní formulář obsahuje informace o kupujícím, objednávaném produktu, ceně včetně uvedení daní a poplatků, způsobu úhrady kupní ceny, údaje o požadovaném způsobu doručení, lhůtě dodání a informace o nákladech spojených s dodáním produktu. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
 3. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vznikne odesláním objednávky, nikoliv až jejím potvrzením. Objednávku podá kupující kliknutím na tlačítko „Objednávka zavazující k platbě“. Od tohoto momentu vznikají mezi ním a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Podmínkou platné elektronické objednávky je vyplnění všech předepsaných údajů a náležitostí uvedených v prodejním formuláři. Prodávající vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.
 4. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání a kupující má možnost a v jeho vlastním zájmu je před vlastním odesláním objednávku zkontrolovat, případně opravit.
 5. Kupující souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy.
 6. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Smlouva, resp. příslušná faktura, bude uložena v elektronickém archivu prodávajícího po dobu 5 let od jejího uzavření za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.
 7. Prodávající je povinen poskytnout či dodat produkt, který si kupující objednal a kupující se zavazuje produkt převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu. Povinnosti dodat produkt je prodávající zbaven v případě vyprodání zásob, o čemž bude kupující informován.
 8. Vlastnické právo (nikoli autorské právo designů) k produktu přechází na kupujícího zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.

Ad 4
CENA, ZPŮSOB ÚHRADY, DODACÍ PODMÍNKY

 1. Cena produktů, včetně informace o tom, zda je cena s DPH či bez PH,  je uvedena na vybraném webovém rozhraní prodávajícího.Cena je vždy uvedena i na prodejním formuláři.
 2. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě smlouvy kupujícímu fakturu, která slouží jako doklad o zakoupení produktu. Prodávající  není plátcem daně z přidané hodnoty.
 3. Cenu produktu a případné náklady spojené s dodáním zboží hradí kupující:
 • bezhotovostním převodem na účet prodávajícího vedeného u Komerční banky, a.s.: 115-511210237/0100
 1. Platba je jednorázová.
 2. Kupující je povinen uhradit cenu společně s uvedením správného variabilního symbolu platby, aby byl prodávající schopen platbu identifikovat a poskytnout včas požadované plnění.
 3. Kupní cena je splatná do 7 dnů od uzavření smlouvy (od data vystavení faktury), není-li uvedeno jinak, závazek kupujícího uhradit cenu za produkt je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 4. V případě ostatních produktů prodávající dodává objednané zboží:
 • Zásilkovnou na výdejní místo dle aktuálního sazebníku, v co nejkratším termínu, obvykle do 2-10 pracovních dnů od obdržení platby, místo dodání je stanoveno na základě prodejního formuláře kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu na adresu uvedenou v prodejním formuláři.
 • Zásilkovnou domů dle aktuálního sazebníku, v co nejkratším termínu, obvykle do 2-10 pracovních dnů od obdržení platby, místo dodání je stanoveno na základě prodejního formuláře kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu na adresu uvedenou v prodejním formuláři.

Ad 5
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, PRÁVA A POVINNOSTI Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMACE

 1. Odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele

Je-li kupující spotřebitelem, má právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů od převzetí/dodání produktu, zboží, a to bez udání důvodu a jakékoli sankce. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží.

Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, je třeba dodržet níže uvedené podmínky:

– Nejpozději 14. den po převzetí produktu musí být prodávajícímu odeslán projev vůle o odstoupení od smlouvy.
– Formulář pro odstoupení od smlouvy ke stažení: ODSTOUPENI-OD-KUPNI-SMLOUVY.
– Formulář kupující odešle emailem na adresu info@laskuj.cz spolu s uvedením čísla objednávky, jména a data nákupu.

Produkt/y je třeba doručit na vlastní náklady na adresu Martin Poláček, Závoří 3021/21, Ostrava 70030, a to nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. 

Produkt/y, který/é bude kupující odesílat v rámci tohoto odstoupení, je třeba vracet v původním neporušeném obalu, zboží by nemělo nést známky použití, mělo by být nepoškozené, kompletní a s kopií dokladu o koupi. Vracené zboží nelze zasílat na dobírku.O

Peníze za produkt budou kupujícímu vráceny stejným způsobem, jak byly obdrženy, a to do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Prodávající není povinen kupujícímu vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než mu kupující předá zboží nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal a potvrdí přijetí opravného dokladu.

 1. Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího

Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu zjistí-li, že kupující porušil smlouvu podstatným způsobem. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení považuje:

 • prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny více jak 10 dnů po době splatnosti;
 • porušení povinností na ochranu autorského práva ze strany kupujícího.
 1. Práva a povinnosti z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, tj. práv z vadného plnění, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. V případě, že věc při převzetí není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu produkt uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě.

Vadné plnění  uplatňuje kupující bez zbytečného odkladu u prodávajícího, nejpozději však do dvou let od převzetí zboží.

Pro reklamaci kontaktuje kupující společnost emailem na adrese info@laskuj.cz. Při reklamaci musí být přiložen dokladu o koupi a popis závady produktu. O způsobu vyřízení reklamace bude kupující informován emailem.

Kupující může požadovat bezplatné odstranění vady,  přiměřenou slevu z ceny a  není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad. Není-li oprava nebo výměna možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, nedohodne-li se prodávající s kupujícím na delší lhůtě.

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

Ad 6
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prodávající plně respektuje důvěrný charakter dat, která kupující vyplňuje do objednávky a poskytuje prodávajícímu. Data jsou zabezpečena a chráněna proti zneužití:

 • mechanicky: jestliže je nutné mít získané údaje v tištěné podobě, jsou uzavřeny v uzamykatelné místnosti a skřínce
 • prostřednictvím prevence proti zcizení a zničení hardwaru
 • prostřednictvím zabezpečení softwaru: heslo, aktuální OS, antivir
 • šifrování komunikace

Jsou užita k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s kupujícími, tedy veškeré zákaznické administrativy a rovněž k marketingovým účelům. Tato data jsou ukládána v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytována třetím stranám, vyjma:

 • Mailchimp – emailová aplikace pro správu databáze
 • Zásilkovna – přepravce v rámci objednávek realizovaných na www.laskuj.cz

Na požádání kupujícího prodávající podle možnosti obratem a písemně oznámí, zda a jaké osobní údaje o Vás má zaznamenané. Pokud by navzdory jeho snahám o správnost údajů a aktuálnost byly zaznamenány nesprávné informace, na požádání budou opraveny. Pokud má kupující otázky týkající se zpracování jeho osobních údajů, může je směřovat na adresu info@laskuj.cz, na které je prodávající k dispozici i v případě podnětů či stížností. Všichni spolupracovníci společnosti jsou vázáni mlčenlivostí.

Získávání a zpracovávání osobních údajů

Osobní údaje, které jsou získávány během návštěvy webových stránek www.laskuj.cz, prodávající zpracovává v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Prodávající neustále vylepšuje technická a organizační bezpečnostní opatření tak, aby chránila u nás vedené údaje proti manipulaci, ztrátě, zničení a zásahu nepovolaných osob.

U každého subjektu, který navštíví webové stránky prodávajícího, zaznamenají webové servery standardním způsobem IP adresu, která byla subjektu přidělená poskytovatelem internetových služeb, webovou stránku, ze které nás navštíví, webové stránky, které u nás navštíví, a také datum a délku návštěvy. Osobní údaje se zaznamenají pouze tehdy, poskytne-li je subjekt z vlastní vůle, například v rámci registrace, stažení e-booku, anket, vypsání cen nebo na realizaci smlouvy. Postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům následuje jen v rámci závazných právních předpisů. Naši spolupracovníci.

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování Vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě Vaší námitky Vám dotazník nebudeme dále zasílat.“

Možnost odhlášení

Údaje jsou užívány společností k informaci o produktech, případně ke zjištění názoru na ně. Účast na takovýchto akcích je samozřejmě dobrovolná, nesouhlas s nimi můžete společnosti kdykoliv oznámit, aby mohly být údaje zablokovány. V případě emailové komunikace se lze z odběru kdykoliv odhlásit prostřednictvím odhlašovacího odkazu uvedeného v patičce každého emailu.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Vyplněním prodejního formuláře kupující souhlasí se zařazením jím vyplněných osobních údajů do databáze prodávajícího: Martin Poláček; sídlem Závoří 3012/21, Ostrava 70030; IČ: 01643339, jakožto správce,
a s jejich následným zpracováním prostřednictvím pro marketingové účely a obchodní sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu. Kupující současně uděluje souhlas, aby mu prodávající zasílal informace o připravovaných akcích a nabídce svých obchodních partnerů.

Cookies

Společnost používá cookies k tomu, abychom mohli sledovat preference návštěvníků a podle toho optimálně vytvářet webové stránky. Cookies jsou malé “soubory”, které se uloží na Váš pevný disk. To vede k usnadnění navigace a zajištění vysoké míry uživatelského komfortu webové stránky. Cookies se mohou využívat ke zjištění, zda jste už ze svého počítače navštívili stránky prodávajícho. Identifikuje se pouze cookie na Vašem počítači.
Používání cookies můžete deaktivovat ve Vašem internetovém prohlížeči.

Ad 7
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách prodávajícího.

Stížnosti a připomínky, které se týkají smluvního vztahu mezi prodávajícím a kupujícím, vyřizuje prodávající, stížnosti může kupující uplatnit na adrese info@laskuj.cz. Pokud je stížnost svým obsahem reklamací, bude vyřízena jako reklamace. Kupující se mohou se svými stížnostmi obracet také na Českou obchodní inspekci nebo Úřad pro ochranu osobních údajů.

Veškeré právní spory vzniklé v souvislosti s kupní smlouvou budou řešeny v občanském soudním řízení obecnými soudy České republiky.

Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Prodávající si vyhrazuje právo u vybraných produktů upravit další práva a povinnosti smluvních stran nad rámec těchto obchodních podmínek. Tato pravidla budou vždy uvedena na webových stránkách příslušného produktu a mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována společností v elektronické podobě a není veřejně přístupná.

V případě změny obchodních podmínek, jsou platné ty obchodní podmínky, které byly v platnosti k datu uplatnění objednávky.

Toto aktuální znění obchodních podmínek je platné a účinné od 1. 1. 2023.